UFUK2020

2007-2013 yıllarını kapsayan süreçte 7. Çerçeve Programı yürütülmüştür. 7. Çerçeve Programı’nın devamı niteliğindeki Ufuk2020 ise Avrupa Birliği’nin yeni dönem Araştırma ve İnovasyon Çerçeve Programı’dır. Program 2014-2020 yılları arasını kapsayacak şekilde, 80 milyar Avro’luk bir bütçeyle hayata geçirilmiştir.

Daha fazla bilgi için tıklayınız.

 

ERA-NET

Avrupa Birliği Çerçeve Programları kapsamında kullanılacak bir uygulama aracı olarak tasarlanan ERA-NET ile Programa üye ülkelerde Kamu-Kamu işbirliklerini destekleyerek, ulusal ve bölgesel araştırma programları arasındaki koordinasyonun sağlanması, araştırma ve yenilik programlarının geliştirilip güçlendirilerek uluslararası işbirliğinin arttırılması hedeflenmektedir.

 

Söz konusu hedeflere katkı sunmak amacıyla AB Yenilik ve Teknoloji Programı Ufuk 2020 kapsamında ERA-NET Cofund Aracı geliştirilmiştir. AB 7. Çerçeve Programı’nda kullanılan ERA-NET ve ERA-NET Plus Araçlarının birleştirilmesiyle oluşturulan ERA-NET Cofund ile ulusal destek mekanizmalarının kullanıldığı ve uluslararası işbirliğinin sağlandığı ortak çağrılara çıkılması amaçlanmaktadır.

Daha fazla bilgi için tıklayınız.

 

COST (Bilimsel ve Teknik İşbirliği Alanında Avrupa İşbirliği)

COST (European Cooperation in Science and Technology), ulusal kaynaklarla desteklenmiş araştırma projelerinin Avrupa düzeyinde koordinasyonunu sağlamak ve Avrupa bilim insanlarının ortak çalışmalarını desteklemek amacıyla kurulmuş olan bir organizasyondur. COST’un misyonu, Avrupalı araştırmacılar arasında etkileşim ve işbirliğini destekleyerek; Avrupa’yı barışçıl amaçlar için bilimsel ve teknik araştırmada güçlendirmektir.

Daha fazla bilgi için tıklayınız.

 

İkili Proje Destekleri

Bilim ve teknoloji alanında çeşitli ülkelerle hükümetlerarası ya da kurumlararası düzeyde imzalanan ikili işbirliği anlaşmaları mevcuttur. Söz konusu anlaşmalar çerçevesinde ortak araştırma projeleri desteklenmekte ve izlenmekte, ortak bilimsel toplantılar, uzman değişimleri, çalışma ziyaretleri ve benzeri etkinliklere maddi destek sağlanmaktadır.

Daha fazla bilgi için tıklayınız.

 

EUREKA

EUREKA'nın destek mekanizmalarından bir tanesi olan EUREKA Network Projeleri pazara yakın yenilikçi Ar-Ge Projelerinin ulusal kaynaklarla desteklendiği bir uluslarlararası işbirliği aracıdır. Ülkemizden bir kuruluş EUREKA Üyesi 44 ülkenin en az bir tanesinden en az bir ortakla başvuru yapabildiği bir fonlama mekanizmasıdır. EUREKA Network Projeleri için herhangi bir konu kısıtlaması bulunmamaktadır. Ayrıca sürekli açık olan başvuru sistemi yoluyla istenilen anda proje başvurusu yapılması mümkündür.

Daha fazla bilgi için tıklayınız.


ERASMUS+

2014-2020 yılları arasında uygulanmakta olan Erasmus+ Programı ile kişilere, yaş ve eğitim geçmişlerine bakılmaksızın yeni beceriler kazandırılması, onların kişisel gelişimlerinin güçlendirilmesi ve istihdam olanaklarının artırılması amaçlanmaktadır. Erasmus+ Programı; eğitim, öğretim, gençlik ve spor alanlarını kapsamaktadır. Erasmus+ Programı’na bu adın verilmesindeki ana sebep, kamuoyunda daha fazla tanınan, yurtdışında eğitim ve Avrupa işbirliği ile güçlü bir şekilde özdeşleştirilen önceki Erasmus programının bilinirliğinden faydalanmaktır.  

Daha fazla bilgi için tıklayınız.

 

Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA)

Avrupa Birliği, IPA 2014 - 2020 kapsamında Türkiye’ye gösterge olarak 4.453,9 milyon avro tahsis etmiştir. Öncelikle desteklenecek sektörler demokrasi ve yönetişim; hukukun üstünlüğü ve temel haklar; çevre ve iklim faaliyetleri; ulaşım; enerji; rekabet edebilirlik ve inovasyon; eğitim, istihdam ve sosyal politikalar; tarım ve kırsal kalkınma ile bölgesel ve ülkesel işbirliğidir.

Daha fazla bilgi için tıklayınız.