PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ

PROJE DESTEK OFİSİ YÖNERGESİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

Madde 1: Bu Yönergenin amacı “Pamukkale Üniversitesi Proje Destek Ofisi”nin oluşumu, organlarının çalışma şekli, görev, yetki ve sorumlulukları ile işleyişi ve hedeflerine ilişkin esasları düzenlemektir.

 

Kapsam

Madde 2: Bu yönerge Pamukkale Üniversitesi Proje Destek Ofisince ulusal ve uluslararası projelerin duyurulması, teşvik edilmesi ve yürütme süreciyle ilgili, akademik birimlere ve araştırmacılara bilgilendirme, destek ve danışmanlık sağlamaya ilişkin hükümleri kapsar.

 

Dayanak

Madde 3: 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu ve Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkındaki Yönetmelik, bu Yönergenin dayanağını oluşturur.

 

Tanımlar

Madde 4: Bu Yönergede geçen;

 1. Üniversite: Pamukkale Üniversitesi’ni,
 2. Rektör: Pamukkale Üniversitesi Rektörünü,
 3. Senato: Pamukkale Üniversitesi Senatosunu,
 4. Proje Destek Ofisi: Pamukkale Üniversitesi Proje Destek Ofisi’ni,
 5. Başkan: Proje Destek Ofisi Başkanını,
 6. Akademik Birimler: Pamukkale Üniversitenin; Fakülteleri, Yüksekokulları, Meslek Yüksekokulları, Enstitüleri ile Araştırma ve Uygulama Merkezlerini,
 7. İlgili Birimler: Üniversite Genel Sekreterliği, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, İdari Mali İşler Daire Başkanlığı, Personel Daire Başkanlığı, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü, Etik Kurul, Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü, Bologna ve Farabi Koordinatörlükleri, Hukuk Müşavirliği, Teknoloji Transfer Ofisi ve PAÜ Teknokent Yönetimi’ni,
 8. Ulusal Projeler: AR-GE, BAP, TÜBİTAK, DPT, İŞKUR, KOSGEB, FARABİ, Kalkınma Ajansları, Bakanlık destekli projeler gibi ulusal kaynaklı projeleri,
 9. Uluslararası Projeler: Hayat boyu öğrenme dâhil, EUREKA, NSF, ESF, OECD-FAO, NIH, EUROSTAR gibi uluslararası fonlardan desteklenen tüm projeleri,
 10. Proje: “h ve i” şıklarında tanımlanan tüm projeleri,

 

İfade eder.

 

 

İKİNCİ BÖLÜM

Proje Destek Ofisinin Amaçları ve Faaliyet Alanları

 

Proje Destek Ofisinin Amaçları

Madde 5: Üniversitenin stratejik amaçları doğrultusunda,  araştırma projeleri faaliyetlerinde akademik personele destek sağlamaktır. Proje hazırlayacak olan personele hızlı, etkin ve etkili koordinasyon ve danışmanlık hizmeti sunmak, tamamlanan ve devam eden projeler ile ilgili istatistiki verileri takip etmek, proje duyurularını takip etmek ve akademik personeli bilgilendirmek, AR-GE konusunda eğitim programları düzenlemek.

 

Faaliyet Alanları

Madde 6: Proje Destek Ofisinin görevleri;

 1. Üniversitenin araştırma politikaları, stratejik plan hedefleri doğrultusunda araştırma ve geliştirmeye yönelik projelerin teşvik edilmesini sağlamak,
 2. Ulusal ve Uluslararası proje destek programlarını izlemek ve proje teklif çağrılarını birimlere etkin biçimde duyurmak,
 3. Projenin hazırlanması, sunulması ve yönetilmesi aşamalarında öğretim elemanlarına danışmanlık desteği vermek ve gerektiğinde eğitim programları düzenlemek,
 4. Üniversite ile sanayi, özel sektör ve sivil toplum örgütleri arasında ortak projeler üretilmesi hususunda koordinasyon sağlamak,
 5. Disiplinler arası araştırmaların planlanması veya yürütülmesini teşvik ederek, bu tür araştırma gruplarının oluşumunu özendirmek,
 6. Altyapı imkanlarının etkin biçimde kullanılmasını sağlayıcı yaklaşımlar geliştirmek,
 7. Projelerin izlenmesi, araştırma performansının ölçülmesi ve değerlendirilmesine yönelik bilimsel proje veri tabanının oluşturulmasını sağlamak,
 8. İyi uygulama örneklerinin paylaşılması amacıyla seminer, panel vb. etkinlik düzenlemek,
 9. Proje fikir sahiplerine, idari süreçler ve mali konularda mevzuat ve değişiklikler hakkında bilgilendirilmeleri konusunda danışmanlık ve eğitim hizmeti sağlamak.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yönetim Organları ve Görevleri

Yönetim Organları

Madde 7: Proje Destek Ofisi yönetim organları, Yürütme ve Danışma Kurulu’ndan oluşur.

 

Başkan

Madde 8: Proje Destek Ofisi Başkanlığını, Rektörün görevlendireceği bir Rektör Yardımcısı yürütür. Başkan, kendisine en fazla iki yardımcı görevlendirebilir. Gerektiğinde yardımcılarını değiştirebilir ve yeni yardımcılar görevlendirebilir. Başkanın görev süresi, Rektör Yardımcılığı görevi sona erdiğinde biter. Başkanın görev süresi bittiğinde yardımcılarının da görevi sona erer. Başkan görevde bulunmadığı zamanlarda, kendisine yardımcılarından birisi vekalet eder. Başkan, Proje Destek Ofisinin çalışmalarından Rektöre karşı sorumludur.

 

Başkanın Görevleri:

Madde 9: Başkanın görevleri şunlardır:

 1. Proje Destek Ofisini temsil etmek,
 2. Proje Destek Ofisinin çalışma ve yönetimi ile ilgili konularda karar almak ve uygulamak,
 3. Proje Destek Ofisinin yıllık faaliyet raporunu ve bir yıl sonraki yıla ait çalışma programını hazırlamak, Danışma Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektörün onayına sunmak,
 4. Proje Destek Ofisi ve Üniversitede yürütülen projeler sürecinde görev alan tüm birimlerin, komisyonların, kurulların, proje gruplarının ve idari personelin düzenli ve etkin çalışmasının sağlamak,

 

Yürütme Kurulu

Madde 10: Proje Destek Ofisi Yürütme Kurulu, Başkan ve Başkan Yardımcılarından oluşur. Yürütme Kurulunun sekretaryasını Proje Destek Ofisi Birim Sorumlusu yürütür.

 

Danışma Kurulu

Madde 11: Proje Destek Ofisi Danışma Kurulu, 1 Başkan ve 10 üyeden oluşur. Danışma Kurulu Başkanlığını, Proje Destek Ofisi Başkanı, Başkanın bulunmadığı zamanlarda kendisine vekâlet eden Başkan Yardımcısı yapar. Proje Destek Ofisi Danışma Kurulunun oluşumu için, Akademik birimlerce birer Akademik personel aday üye olarak önerilir. Rektör, kendisine önerilen adaylar arasından 10 üyeyi 3 yıllığına Proje Destek Ofisi Danışma Kurulu Üyesi olarak seçer.

 

Danışma Kurulunun Görevleri:

Madde 12: Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

 1. Üniversitenin araştırma politikalarının ve araştırma önceliklerinin belirlenmesi, stratejik planların oluşturulması ve gerçekleştirilmesine yönelik faaliyetlere destek sağlamak,
 2. Üniversitede yürütülen bilimsel projelerin nitelik ve niceliğinin geliştirilmesine yönelik faaliyetlerde bulunmak,
 3. Bilimsel araştırmalara ait çalışma alanları ile ilgili kişi kurum ve kuruluşlarla iş birliğinin belirlenmesine ilişkin konularda çalışma ve değerlendirmelerde bulunmak,
 4. Üniversitede yürütülen bilimsel projelerin ulusal ve uluslararası alanda yaygın biçimde duyurulması ile ilgili konularda çalışma ve değerlendirmelerde bulunmak,
 5. Araştırma, geliştirme, hayat boyu öğrenme ve akademik gelişimi destekleme programına ilişkin faaliyetlerin yürütülmesinde öğretim elemanları ile koordinasyon sağlamak,
 6. İhtiyaç duyulması halinde, projelerle ilgili komisyonlar oluşturmak,

 

Kurulun Karar Alma Süreci:

Madde 13: Danışma Kurulu, Başkanın çağrısı ile toplanır. Kurul, belirlenen paydaş temsilcilerinin de katılacağı genişletilmiş toplantılar düzenleyebilir. Proje Destek Ofisi Danışma Kurulu, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır, toplantıya katılan kişi sayısının yarısından bir fazlası ile karar alır. Oyların eşit çıkması halinde başkanın bulunduğu tarafın kararı geçerli olur.

 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

 

Personel İhtiyacı

Madde 14: Proje Destek Ofisinin akademik, idari ve teknik personel ihtiyacı, usulüne göre Rektörlük tarafından tahsis edilecek kadrolar, sözleşmeli personel atama esaslarına göre sağlanacak kadrolar veya 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13’üncü maddesi gereği Rektör tarafından yapılacak görevlendirmelerle karşılanır.

Birim Sorumlusu

Madde 15: Danışma Kurulunun sekretaryasını yürütmek ve ofisin idari işlerini takip etmek üzere, Başkanın önerisi ile Rektör tarafından bir idari veya akademik personel,  Birim Sorumlusu olarak görevlendirilir.

 

Yürürlükten Kaldırma

Madde 16: 27.12.2012 tarih ve 11/9 sayılı Senato kararıyla kabul edilen “Proje Destek Ofisi Yönergesi” yürürlükten kaldırılmıştır.

 

Yürürlük

Madde 17: Proje Destek Ofisi Yönergesi, Pamukkale Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edildiği tarihten itibaren yürürlüğe girer.

 

Yürütme

 

Madde 18: Bu yönerge hükümlerini, Pamukkale Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

 

 Pamukkale Üniversitesi Senatosunun 14.12.2018 tarih ve 19/10 sayılı kararı ile değiştirilerek kabul edilmiştir.